- Umowa kupna-sprzedaży psa


 

............................dn................................. 

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA

Zawarta w dniu dzisiejszym w pomiędzy:

Celiną Jakimowicz zam. w Sobolewie ul. Wiejska 27 zwaną dalej  HODOWCĄ

a panią/panem..........................................................................................................

dow.osob................................zam...........................................................................

............................................................................................................................tel………………………………

zwanym dalej — NABYWCĄ

została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiotem transakcji jest pies / suka* rasy ..................................................................................ur. .................................   

 nr mikrochipa ..............................................................

o imieniu……………………………………………………………………………………………………………..

zwany w dalszej części umowy psem.

§ 1

Hodowca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies jest po kontroli miotu (protokół do wglądu), odrobaczeniu i szczepieniach (w/g Książeczki Zdrowia Psa) wyposażony w metrykę lub rodowód i Książeczkę Zdrowia, jest zdrowy, w dobrej kondycji, stanowi jego własność i pochodzi z jego hodowli,  jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.

§ 2

 Strony ustaliły wartość psa na  ………………zł., słownie...............................................................................................zł

płatne najpóźniej w dniu odbioru psa.

§ 3

Hodowca w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa określonego powyżej za kwotę określoną w paragrafie 2.

§ 4

 Hodowca wydaje zdrowego psa spełniającego warunki opisane w paragrafie 1 i kwituje odbiór całej należności jednocześnie informując, że wady w uzębieniu lub inne niewidoczne w momencie wydania psa, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń z tego tytułu.

§ 5

 Nabywca oświadczenie Hodowcy przyjmuje i potwierdza, że psa odbiera w dobrym stanie zdrowia i kondycji zobowiązuje się do odpowiedniego żywienia psa, utrzymywania, pielęgnacji i opieki weterynaryjnej.

§ 6

 

Nabywca nie ma możliwości dalszego odsprzedania psa. W przypadku konieczności  oddania psa zobowiązany jest do poinformowania o tym Hodowcy, który ma prawo pierwszeństwa do odbioru psa, jeśli z tego prawa nie skorzysta udzieli Nabywcy pomocy w znalezieniu nowego właściciela.

 

 

§ 7

Pies oznaczony mikrochipem musi być zarejestrowany przez nabywcę w przynajmniej jednej działającej w Polsce bazie danych :

  1. Safe Animal - http://www.safe-animal.eu/
  2. Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt  http://www.identyfikacja.pl/
  3. AnimalID - http://www.animalid.eu/?pg=kontakt

§ 8

Hodowca ma prawo do odebrania Nabywcy psa w przypadku:

- dopatrzenia się zaniedbania psa przez co rozumie się:

a)    niedożywienie lub głodzenie psa,

b)   brak odpowiedniego rodzaju pożywienia, które zapewni mu prawidłowy rozwój  i zdrowie,

c) zaniedbanie gospodarki witaminowo-mineralnej psa,

d) zaniedbanie podawania środków wspomagających stawy zarówno w okresie wzrostu psa jak i w okresie starczym ,

e)  brak zapewnienia psu odpowiedniej ilości ruchu,

f)  zapewnienie psu niedostatecznej przestrzeni życiowej,

g)  inne;

- dopatrzenia się znęcania nad psem przez co rozumie się:

a)  stosowanie przemocy fizycznej wobec psa,

b)  stosowanie przemocy psychicznej wobec psa,

c)  przetrzymywanie psa w skrajnie niedostatecznej przestrzeni życiowej,

d)  brak zapewnienia psu odpowiedniej opieki weterynaryjnej,

e)  innych niepokojących sygnałów.

§ 8

W przypadku rozmnożenia psa/suki poza innym Związkiem/Stowarzyszeniem Kynologicznym niż Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), rozmnożeniem bez uprawnień

hodowlanych lub sprzedaży/odstąpienia psa/suki do innej organizacji/stowarzyszenia bez uzyskania pisemnej zgody hodowcy, nabywca jest zobowiązany do uiszczenia kary

umownej w wysokości 10 000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych) płatne na konto hodowcy w terminie 1 miesiąca od dnia żądania hodowcy

§ 9

Strony ustaliły, że wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.

§ 10

 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Hodowca                                                                                                                                Nabywca

 

…………………………                                                                                          …………………………………….